Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie (20-111), Dominikańska 5.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 81 53 292 41 w. 235, e-mail: iodo@lscdn.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu lub wycofania udzielonej zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu. Zgoda na przetwarzanie i publikację wizerunku jest dobrowolna, jej udzielenie nie jest warunkiem udziału w szkoleniu.
Last modified: Tuesday, 11 September 2018, 12:06 PM